Tuesday, September 2, 2014

Tham khảo âm nhạc

Do đề nghị hợp lý của anh Mai Anh Tuấn cũng là 01 trong 03 Admin, kể từ nay tất cả những bài viết  tham khảo về âm nhạc, thơ văn, xin các bạn gửi vào gmail group của hội và mọi người có thể góp ý với nhau tại đây, như vậy sẽ không choán chỗ của trang blog. Label Tham khảo âm nhạc của trang blog có thể được thay đổi hoặc giữ nguyên để trích đăng những bài hoặc phần lợi ích của bài một cách ngắn gọn.

Ban điều hành

No comments:

Post a Comment