Friday, September 5, 2014

Lời ru mẹ

(thuận nghịch độc)

Lời ru nhớ mẹ tiếng hò ơi
Rụng lá sầu thu mộng đón rồi  
Lơi lả dáng mơ trăng khuyết vợi
Vấn vương hồn cảm mắt rung rơi
Vơi đầy nỗi hận sầu non nước
Nặng vẫn tình thương mãi kiếp đời
Dời đổi mấy năm dài vẫn đợi
Ơi à , tiếng mẹ nhớ đành thôi

Đông Hòa
 9.2014

No comments:

Post a Comment