Thursday, August 7, 2014

Mai Anh Đi Rồi

Thơ: Hoài Nam
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Nguyễn Hải

Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Thụy Long

No comments:

Post a Comment