Saturday, June 25, 2016

Huế, một lời hẹn chưa thành

Thơ: Trần Kiều Bạc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment