Tuesday, February 2, 2016

Đêm về trên giòng sông kỷ niệm

Thơ: Bác sĩ / Thi sĩ: Vi Sơn
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment