Wednesday, May 27, 2015

Giữ Mãi Cho Nhau

G i ữ  m ã i  c h o  n h a u
Thơ Phương Vy
Nhạc: Nhật Vũ

Mời cả nhà thưởng thức ca khúc mới toanh vừa phổ thơ Phương Vy….


No comments:

Post a Comment