Friday, May 16, 2014

Ngọt Ngào Đôi Môi

Mời thưởng thức sáng tác mới
Nhạc và lời: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Key board & Video clip: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment