Monday, December 1, 2014

Buổi sáng qua đồi

TTĐ: "Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
          Nhìn quê hương hay chỉ thấy quê người"
Có nghĩa là quê hương VN lúc bấy giờ đã mất vào Trung Cộng

Thơ: Trần trung Đạo
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Dĩ vãng buồn
Keyboard: Nguyễn Hải


1 comment: