Friday, April 1, 2016

Thềm xưa

Sáng tác: Quang Ngọc
Đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


1 comment: