Saturday, March 20, 2021

NGÀY TRỞ VỀ


Thơ: Phan Mạnh Thu 
Nhạc: Thảo Hồ 
Tiếng hát: Nguyễn Quang