Wednesday, June 24, 2015

Vẫn Biết

Sáng tác: Hòang Lan
Hòa âm phối khí: Đinh Tuấn
Video clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Tấn Ngọc


No comments:

Post a Comment