Tuesday, May 31, 2016

Biển Đã Nói Gì

Thơ: Truờng Đình
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phuơng
Phối âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phuơng

No comments:

Post a Comment