Tuesday, December 6, 2022

Tình không dừng lại

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Đường Hoa

 

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Trên bờ ký ức

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Chiêm Bao

Thơ: Hồng Mạc Tô
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Nhật ký sang trang

Thơ: Shinichi Chiaki
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Xin hỏi em

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Saturday, December 3, 2022

Nhật ký sang trang

Thơ: Shinichi Chiaki
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương