Thursday, February 27, 2020

Nơi Thời Gian Ngừng Lại

Ánh trăng loang mơ hồ con sóng
Tiếng nỉ non biển khóc mơ hồ
Tinh không, cổ nguyệt bơ vơ
Vọng âm góc trái, hững hờ gọi tên.

Người phá toái phi thăng một bước
Trời tháng tư lệ đổ tràn mi
Trăng treo đơn bóng thầm thì
Trên đồi gió lạnh còn gì nhân sinh

Hồn đuổi bóng, tuyệt ngàn viễn cổ
Nỗi nhớ nhung chờ đủ bao ngày
Một đêm nhắm mắt xuôi tay
Còn trông giấc mộng nắng mai vừa cười

Đóa hồng nhỏ ngẩn ngơ giữa trời
Đón nắng sớm một thời ngây dại
Phải chăng thời gian dừng lại
Một ngày biển động, phải về nơi đâu?

Triều Âm

(LC@BNS 200228)

Tuesday, February 11, 2020

Sunday, February 9, 2020

Lục bát bẩy haiNhò p Böôùc chaân Valses
Toâi yeâu vuõ ñieäu nhaïc Valse
Nhö yeâu töøng khuùc hoø khoan nhòp nhaøng
Em ñi chaân böôùc dòu daøng
Cho toâi meâ khuùc nhaïc vaøng yeâu ñöông

OÂi ñieäu nhaïc quaù du döông
Ñöa toâi ñeán ñænh thieân ñöôøng aùi aân
Ñeâ meâ vuõ khuùc theo vaàn
Nhòp chaân em böôùc nhòp loøng toâi theo

Hoàân xuoâi theo daùng yeâu kieàu
Toâi xin nghìn tieáng myõ mieàu yeâu em
Ñeâm nay thaät tuyeät tieáng ñeâm
Tieáng chaân em daãm ñaûo ñieân ñieäu tình

Toâi say vuõ ñieäu daäp dình
Neân tim toâi cuõng thaäp thình vôùi valse
Yeâu em toâi vieát nhaïc vaøng
Vaøng nhö con tuoåi muoän maøng baåy hai


luïc baùt baåy hai

Tuesday, February 4, 2020

Có còn đợi nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Thực hiện: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

Lời Cảm Tạ -( Em Là Mùa Xuân)

Thay mặt anh Hà Nhật Linh - Nhật Vũ xin gởi cám ơn đến Già nhị, Thi Ca Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh
và Hoàng Lan đã ghé nghe bài hát Em Là Mùa Xuân và ghi lại dòng cảm nhận thật đẹp thân gần...
...Chúc tất cả có một Mùa Xuân thật tươi đẹp như ý...<br><br>

Nhật Vũ<br>
TX Jan-04-2020<br>
PS: Gìa Nhị ơi...NV vẫn gập trở ngại khi viết Cmt...