Monday, August 25, 2014

Tìm Nhau

Thơ: Minh Hồ
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: Minh Hồ

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment