Sunday, January 18, 2015

Tóc Mây

Thơ: ĐCCB
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bâỳ; Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment