Saturday, December 3, 2016

15 tác phẩm của nhạc sĩ: Phạm Anh Dũng / Video clip: Hoàng Khai Nhan

Xin mời nghe / xem 15 bài Nhạc Phạm Anh Dũng
Video Hoàng Khai Nhan (âm thanh tốt, hình ảnh đẹp):

https://www.youtube.com/watch?v=hIg72xZepZM&list=PL0FJzQa1Qa89Adj2-mQoD_75g_TjBPWr2

No comments:

Post a Comment