Saturday, May 14, 2016

Nghe những tàn phai

Thơ: Miên Thụy
Nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment