Wednesday, July 19, 2017

Ta Nợ

Thân mời mọi người thưởng thức


Tho: Tạ-Đặng Lệ Khánh
Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn

Trình bày: Tâm Thư

1 comment: