Sunday, January 20, 2019

Viết cho dòng sông tuổi thơ

Thơ: Diêu Linh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment