Wednesday, September 3, 2014

Thu buồn gửi Huế vào mơ

(thuận nghịch độc)

Thu buồn gửi mộng đến tìm ai
Bến đợi thuyền mơ dấu nguyệt đài
Mù trắng cảnh mây soi bóng liễu
Lặng thầm đêm Huế nhớ nàng mai
Lu vàng phố chợ đèn mờ toả
Nhẹ sáng đường mây bóng trắng cài
Ru khẽ mệ chờ con giấc ngủ
Thu buồn gửi mộng để cùng say

Đông Hòa
9.2014

No comments:

Post a Comment