Thursday, January 8, 2015

Bóng Mùa Thu

Thơ: LT Quỳnh Hương
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L.Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment