Friday, August 8, 2014

Họa trăng đêm vu lan

Ngồi đây cầm bút họa vầng trăng
Bóng trắng soi mây bữa đến rằm
Kỳ hạn đến xem nơi Phật tịnh
Vu lan sẽ thấy ánh sao băng
Hiếu nhân hai chữ lo ghi nhớ
Nghĩa lễ đôi dòng viết để răn
Giữ được tấc lòng ngay với thẳng
Tâm an hòa hợp bởi thiền căn

Đông Hòa NCH
8.2014

No comments:

Post a Comment