Thursday, October 2, 2014

Phố buồn mưa thu

(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Thu buồn cảnh muộn phố đầy mưa
Gọi khẽ lời than tiếng dứt vừa
Ru nhạc suối hoang hồn tím dại
Vọng mơ tình ái dấu vàng xưa
Lu mờ khói ảo sương dờ dật
Lặng khuất mây bồng gió đẩy đưa
Mù mịt bến quê đò đợi khách
Thu chiều cảnh cũ phố đầy mưa

đọc ngược :

Mưa đầy phố cũ cảnh chiều thu
Khách đợi đò quê bến mịt mù
Đưa đẩy gió bồng mây khuất lặng
Dật dờ sương ảo khói mờ lu
Xưa vàng dấu ái tình mơ vọng
Dại tím hồn hoang suối nhạc ru
Vừa dứt tiếng than lời khẽ gọi
Mưa đầy phố muộn cảnh buồn thu

Đông Hoà
10.2014

No comments:

Post a Comment