Friday, October 24, 2014

Huệ mơ

(thuận nghịch độc)

Đài ngọc sắc hoa cánh huệ chi
Liễu hương hoài vọng bến duyên thì
Say thêm giấc hạ lầu mơ nguyệt
Lặng khẽ hồn thu lệ rũ mi
Cài nhẹ bóng đêm trăng đáo hạn
Phủ mờ sương trắng cảnh lưu kỳ
Thay lời nói gọi tên người nhớ
Ngày tháng gửi theo bước chậm đi

Đi chậm bước theo mãi tháng ngày
Nhớ người tên gọi nói lời thay
Kỳ lưu cảnh trắng sương mờ phủ
Hạn đáo trăng đêm bóng nhẹ cài
Mi rũ lệ thu hồn khẽ lặng
Nguyệt mơ lầu hạ giấc thêm say
Thì duyên bến vọng hoài hương liễu
Chi huệ cánh hoa sắc ngọc đài

Đông Hòa
10.2014

No comments:

Post a Comment