Thursday, May 1, 2014

Biển Động Dậy Sóng

Sàng nay thức dậy nhìn biển thấy sóng bạc đầu, chắc là gió mạnh mà đứng đây thấy im lặng quá.
Thấy sóng cấp 3 mà gió thì không.

No comments:

Post a Comment