Monday, May 5, 2014

Cách Post mp3 by Nhật Vũ

CÁCH POST MP3 Thí dụ như bài …Ta Mãi Có Nhau, (của HNL & NV), chẳng hạn
(Bài này nguyên thủy đã post ở HHHH)

Ta Mãi Có Nhau
Nhạc:hà Nhật Linh
Lời Nhật Vũ
Tiếng hát : Hà Nhật Linhmp3
Gui chú:
1.-Cách post mp3
Move arrow của cái mouse trên chữ downlaod của bài "Ta Mãi Có Nhau" của trang HHHH,br>


No comments:

Post a Comment