Wednesday, January 23, 2019

Giấc Thánh

Thơ: Diêu Linh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải


2 comments: