Tuesday, February 21, 2017

NHỚ HẠ

(thuận nghịch độc)

Gần nơi bến hạ nhớ đêm qua
Tháng đợi ngày lâu đã thấy già
Chân bước mỏi mòn soi trúc gậy
Xác thân khô héo rũ xương da
Sân bên gió thổi mây lèn tối
Ngõ khuất mưa buồn hạt trắng pha
Xuân muộn phố khuya đường vắng khách
Trăng vàng nửa bóng khuyết dương tà

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.2.2017

1 comment: