Tuesday, February 26, 2019

ÁO BAY

ÁO BAY
Người đi qua chiều muộn
Bóng Áo Trắng dần phai
Bình minh chưa kịp tới
Con Ma Nhỏ u hoài
Chìm trong si, tưởng, hận
Gió thét đời vô tri
Mơ hồ theo giòng xoáy
Tâm chẳng định tròn tay
Người đi qua bóng mây
Núi mờ xa tuyết trắng
Xóa mặc tưởng mông lung
Vần xoay đến vô cùng
Áo mờ phai cuối đường
Ảo ảo mờ trong sương
Rồi như cánh tang tương
Vỗ nghìn thiên thế giới
Mộng và thực huyễn suy
Tam thập tam thiên giới
Ở cõi nào có nhau
Khi nao áo thay màu?
Trầm Nhi 190226

No comments:

Post a Comment