Tuesday, December 6, 2022

Tình không dừng lại

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment