Tuesday, December 6, 2022

Chiêm Bao

Thơ: Hồng Mạc Tô
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment