Sunday, June 28, 2015

Các bạn rất cần xem clip này "Hòa giải hòa hợp dân tộc kiểu giả cầy"

Tôi không cố ý post clip như một đề tài chính trị nhưng rất cần post để các bạn thấy lòng yêu nước và sự dám nói dám làm của một thanh niên trí thức Việt Nam đang cư ngụ tại Hà Nội.


No comments:

Post a Comment