Friday, March 27, 2020

Nỗi hận Corona Vũ Hán

Nhìn lại xem, nỗi đau loài người
Ngậm ngùi thay, máu xương ngập đầy
Loài vi trùng Corona Vũ Hán
Từ bên Tầu tràn ngập thế gian

Rồi tai ương oán than đầy trời

Rồi than van dấy lên hàng ngày
Trời cao kia như không có mắt
Dửng dưng nhìn nhân loại lầm than

Ôi, loài người vì đâu gian ác

Ôi giặc Tầu, chẳng có lương tâm
Đã gieo rắc vi trùng Vũ Hán
Co-Ro-Na tràn khắp năm châu

Rồi thời gian chứng minh việc này

Giặc Tầu kia ác ôn tày trời
Diệt nhân lọai bằng con Virus
Co-Ro-Na tàn ác dã man

Hằng mong sao cứu nhân độ trì

Ngày xanh tươi sẽ mau trở về
Mang nụ cười niềm vui khắp chốn
Triệt giặc Tầu khỏi cõi thế gian

Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment