Sunday, January 21, 2018

-- HOA TÍM MỒNG TƠI (-5-) 2017JOHN ĐỖ TRƯƠNG- -CHÂN THÀNH CÃM TẠ.-QUI' THÂN HỮU-VĂN-THƠ -CA- NHẠC SĨ- CĐNV PARIS -CĐNVTN cs .HOA KỲ - CDNV AUSTRALIA- GD .ANH .CHI. Lee Nguyen -CDNVTN cs.BERLIN -GERMANY --HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU-CÙNG QUÍ KHÁN THÍNH GIẢ - ĐÃ ĐỒNG HÀNH -CỘNG TÁC -VÀ- ỦNG HỘ JOHN ĐỖ TRƯƠNG TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA -VÀ HIỆN NAY 2018-

No comments:

Post a Comment