Saturday, August 19, 2017

List thành viên đang sinh hoạt

Để list thành viên ngắn gọn hơn, ban điều hành đã thiết lập list thành viên đang sinh hoạt. Những thành viên không post bài trong vòng 3 tháng sẽ được bỏ tên ra trong list này nhưng vẫn là thành viên của Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc và vẫn post bài như bình thường. Mỗi khi post bài, tên sẽ được bỏ trở lại List thành viên đang sinh hoạt.
Ban Điều hành
Trân trọng

No comments:

Post a Comment