Tuesday, March 24, 2015

cảm giác nhất "play guitar với khói của nén nhang"

Mời thưởng thức. Người đánh guitar rong


1 comment: