Sunday, February 5, 2023

LỜI NGUYỆN ƯỚC

 

Con xin quy giới nương về Tịnh Độ

Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà

Dẫu cho chướng duyên chập chùng giăng bủa

Dẫu cho não phiền sầu ưu tiếc nuối

Dẫu cho khốn nghèo nhọc nhằn năm tháng

Vẫn A Di Đà buộc trên ý niệm

Vẫn A Di Đà vượt phá vô minh

Vẫn A Di Đà giữ vững niềm tin

Cực Lạc Tây Phương, con nguyện sanh về


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Con xin quy giới nương về Tịnh Độ

Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà

Dẫu cho vô thường ốm đau tật bệnh

Dẫu cho hơi thở tàn suy hấp hối

Dẫu cho xác thân chiều nay xả bỏ

Vẫn A Di Đà buộc trên ý niệm

Vẫn A Di Đà vượt phá vô minh

Vẫn A Di Đà giữ vững niềm tin

Cực Lạc Tây Phương, con nguyện sanh về


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Trường Đinh

UK, sương mù già 2022