Wednesday, April 14, 2021

Cho ta về lần cuối

Thơ: Hoàng Thy Mai Thảo

Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment