Sunday, February 9, 2020

Lục bát bẩy haiNhò p Böôùc chaân Valses
Toâi yeâu vuõ ñieäu nhaïc Valse
Nhö yeâu töøng khuùc hoø khoan nhòp nhaøng
Em ñi chaân böôùc dòu daøng
Cho toâi meâ khuùc nhaïc vaøng yeâu ñöông

OÂi ñieäu nhaïc quaù du döông
Ñöa toâi ñeán ñænh thieân ñöôøng aùi aân
Ñeâ meâ vuõ khuùc theo vaàn
Nhòp chaân em böôùc nhòp loøng toâi theo

Hoàân xuoâi theo daùng yeâu kieàu
Toâi xin nghìn tieáng myõ mieàu yeâu em
Ñeâm nay thaät tuyeät tieáng ñeâm
Tieáng chaân em daãm ñaûo ñieân ñieäu tình

Toâi say vuõ ñieäu daäp dình
Neân tim toâi cuõng thaäp thình vôùi valse
Yeâu em toâi vieát nhaïc vaøng
Vaøng nhö con tuoåi muoän maøng baåy hai


luïc baùt baåy hai

No comments:

Post a Comment