Thursday, January 23, 2020

Trong cõi buồn ai

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: JHà Lan Phương

Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment