Thursday, February 5, 2015

Phân Ưu

Nhận được tin anh Lê Văn Ninh đã ra đi ngày 30 tháng 01 năm 2015. Toàn thể thành viên Câu lạc bộ thơ nhạc xin thành kính phân ưu đến Chị Lê Văn Ninh và tang quyến. Cầu xin hương hồn anh sơm về miền cực lạc

Chương trình thăm viếng:
Nhà quàng Moore Funeral 1219 N. David Dr, Arlington, TX 76012
Wed. 4th, Thur. 5th, Friday 6th
lễ an táng Satuday 7, 2015
Liên lạc phân ưu: Chị Lê Văn Ninh (817) 219-6407

No comments:

Post a Comment