Tuesday, August 6, 2019

MƯA ĐÊM

xuôi ngược

Đêm mưa cảnh vắng khuya buồn vọng
Thức mãi anh chờ đế nhớ em
Thuyền đậu bến xưa nơi phố chợ
Phố xa mơ thoảng hương trà sen
Thềm sau nước chảy rong về cội
Ngõ cuối trăng tàn nghiêng khuyết bên
Êm khẽ giấc sầu nghe dại mắt
Vọng buồn khuya vắng cảnh mưa đêm

Nguyễn Chí Hiệp
07.9.2019

No comments:

Post a Comment