Tuesday, February 19, 2019

MUỘN XUÂN

xuôi ngược

Xuân chiều dốc cũ phố tàn hoa
Cảnh dạo người xem trẻ với già
Lần chậm bước đời chân  gậy níu
Lại trông thuyền nước bến nơi xa
Ngân dài tiếng gió nghe êm dịu
Vọng khẽ lời ai những thiết tha
Trần thế vẫn chờ năm tháng muộn
Mỏi mòn nghe hát giọng sầu ca

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.02.2019

No comments:

Post a Comment