Tuesday, January 1, 2019

LỆ BUỒN TƯƠNG TƯ

thơ xuôi ngược

Buồn soi mắt lệ sầu ai oán
Ngả cuối đường xuân cảnh vắng người
Đông trước phố khuya đêm muộn tới
Hạ đầu trăng nhạt bóng vừa rơi
Hồn say mộng nhé yêu thương hỡi
Giấc loạn mơ rồi đau đớn ơi
Mông quạnh phút xưa nào thấy lại
Hồng lệ rũ buồn nghẹn đắng môi

Nguyễn Chí Hiệp
01.01.2019

No comments:

Post a Comment