Wednesday, January 30, 2019

DUYÊN XUÂN

xuôi ngược

Vàng sắc ẩn hoa nụ thắm xuân
Ý tình gieo mộng đón xa gần
Chan đầy mật ngọt lời vui chúc
Mãi đắm lòng say giọng hát ngâm
Ngàn nắng phố đông người bước dạo
Liễu mai cành đẹp nét duyên ngầm
Hoan ca khúc nhạc hồn xao xuyến
Vàng sắc ẩn hoa nụ thắm xuân

Nguyễn Chí Hiệp
30.01.2019

No comments:

Post a Comment