Thursday, June 7, 2018

NGỠ LÀ VĨNH BIỆT

Có một phút giây trong mặc niệm
Nửa vùng đen trắng khó cân phân
Thiền tâm ngũ giới chưa an định
Nhược thể linh hồn đã vội tan
Cúi xuống mộng hồi dương tại thế
Nằm yên tay duỗi mắt vô thần
Nghìn sau có thể chưa ngưng lệ
Ai khóc thương ai giữa biển trần

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
04.6.2018

2 comments: