Thursday, February 1, 2018

Công cha nghĩa mẹ

Công.   Đức cao dầy tựa thái sơn 
Cha.     ân tình năng hiếu vuông tròn 
Nghĩa.  Cả bao la như trời biển 
Mẹ.       là tất cả của đời con

Ngày xưa cha mẹ là trời 
Ngày nay cha mẹ nợ đời của con

   TL  1/2/18 

No comments:

Post a Comment