Friday, January 26, 2018

MƠ XUÂN

thơ xuôi ngược

Hồng hoa cảnh đẹp nắng đầu sân
Ngắm lại rồi thương phút ngại ngần
Bồng trắng ánh xuyên mây nhẹ gió
Phủ xanh trời dạo bến duyên trần
Sông bên đứng vọng chiều về phố
Dốc cuối leo qua bước chậm chân
Đồng trước lúa vàng khoe hạt trĩu
Ngắm rồi mơ đến cảnh sang xuân

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
26.01 207

No comments:

Post a Comment