Friday, June 30, 2017

HUẾ HẠ

(thuận nghịch độc)

Mưa giăng phố Huế nhớ người xa
Vắng chợ đường về đợi dưới ga
Thưa cánh phượng rơi hè lại tới
Rũ hồng hoa nhạt dấu phôi pha
Đưa thầm gió hạ trăng lên muộn
Thả nhẹ hồn mơ dáng thướt tha
Vừa dứt tiếng đàn ru lỡ phím
Xưa nào phố nhớ cảnh đêm qua

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.7.2017

No comments:

Post a Comment